Doelstelling

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of initieert StGA tal van uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft StGA inkomsten, bouwt een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met partners.
Gemeenschap

Gemeenschap

Het Gemeenschapsfonds is er voor iedere burger en beschikt over een ruim netwerk.

MiniBieb Route 2021

MiniBieb Route 2021

MiniBieb Albrandswaard Route 2021 - GEMEENSCHAPSFONDS (gemeenschapsfonds-albrandswaard.nl)

Hulp

Hulp

Het Gemeenschapsfonds helpt bij de realisatie van een goed idee.

Doelbesteding

StGA (met ANBI Status ), initieert en ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein welke gericht zijn op (delen van) de gemeenschap. Er wordt geen individuele steun verstrekt.
Binnen deze projecten zijn meerdere speerpunten mogelijk, en vindt op voorhand geen uitsluiting plaats.
Initiatieven vinden in principe binnen de gemeentegrenzen, en in tweede instantie regionaal plaats.
De focus ligt op lokale, kleinere evenementen, welke als doel hebben saamhorigheid te creëren.
StGA is een vangnet voor nieuwe activiteiten, en het in stand houden van de huidige kwaliteit van de sociale infrastructuur èn het scheppen van ruimte voor nieuwe initiatieven.

Initiatieven sluiten aan bij doelen StGA en zijn geen initiatieven die onder het gemeentebeleid vallen (geen substitutie).
De betrokkenheid van Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard varieert van:

Het zelf initiëren van projecten

Het ondersteunen van projecten met een financiële bijdrage

Het verbinden van vrijwilligers met projecten

Te ondersteunen initiatieven dienen niet commercieel en niet winstgericht te zijn.

StGA legt minstens eenmaal per jaar verantwoording af aan de gemeenschap.

 

 

 

 

Bestuur

Sher Molly
Voorzitter

Sher Molly is onze voorzitter en zelfstandig ondernemer

Lia Pleit
Penningmeester

Lia verzorgt de administratie en jaarverslagen.

Yvonne Schults
Secretaris

Yvonne is secretaris, en verzorgt de publicaties in streek en dagbladen.

De bestuursleden van Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard, ontvangen conform de ANBI voorwaarden geen beloning, niet anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.